top of page

Emigratietips!

Verhuizen naar het buitenland

Door de jaren heen zijn veel Nederlanders geëmigreerd naar het buitenland. De redenen om te emigreren zijn veelal uitlopend, gezondheidsredenen, familie, werk, studie, uitdaging, economische crisis, terug naar land van herkomst et cetera. Het is belangrijk dat u groot aantal zaken tijdig regelt en onderzoekt voordat u daadwerkelijk vertrekt naar het buitenland. De voorbereiding voor een emigratie vergt een ruime tijd.

Tips:

1. Onderzoek eerst de leef-en woonomstandigheden in het land van bestemming

2. Onderzoek de gevolgen van emigratie voor uw inkomen

- Neem uw pensioen en/ of uitkering mee?

- Behoudt u uw inkomen ondanks de emigratie?

- Kunt u daar uw beroep uitoefenen? Worden u diploma’s erkend?

Voor gevolgen voor de belastingen, pensioen, zorgverzekering en uitkering kunt u contact opnemen met de instanties ervan en via internet informatie inwinnen.

3. Gezondheid:

- Hoe zijn de gezondheidsvoorzieningen in het land van bestemming?

- Welke maatregelen moet u treffen voor uw gezondheid?

4. Wat zijn de vestigingsvoorwaarden van het land van bestemming?

5. Studie/ onderwijs:

- Kunt u of uw kind doorstromen in het onderwijs?

- Hebt u of uw kind ondersteuning in het onderwijs nodig?

- Kunt u vooraf de taal van het bestemmingsland leren?

6. Wat zijn de vereisten documenten van het land van bestemming?

Bij de ambassade en consulaat van het land van bestemming kunt u informatie verkrijgen over de vestigingsvoorwaarden en vereiste documenten. De vereiste documenten zullen gelegaliseerd moeten worden door de gemeente en Nederlandse overheid.

7. Vraag op tijd uw Digidcode aan, voordat u zich uitschrijft in Nederland. Met uw Digidcode kunt u vanuit het buitenland met behulp van internet uw zaken regelen bij de overheid.

Daarnaast moet u de volgende zaken regelen:

 • Belastingen
 • Zorgverzekering en andere verzekeringen

- Wordt uw verblijf in het buitenland gedekt door de bestaande

 • Diploma’s en beroepserkenning
 • Financiën

- Afhankelijk van uw inkomen, zult u bij de juiste instantie een melding moeten maken van uw emigratieplannen en uw nieuwe woonadres moeten doorgeven.

- Automatische betalingen

- Internet bankieren

- Bankrekening in vestigingsland

 • Vestigingsdocumenten (gelegaliseerde documenten)

- Verblijfsvergunning

- Geldig paspoort

 • Transport van uw bezittingen naar het buitenland
 • Huidige woning verhuren of verkopen (zie voor meer tips artikel verhuur koopwoning; http://www.ayushkennis.nl/Verhuur-Koopwoning.html)
 • Postadres regelen, zodat uw bereikbaar blijft voor de Nederlandse overheid. Een postadres is voor zes maanden geldig en kan daarna verlengd worden. Het woonadres kan worden worden omgezet naar postadres bij de gemeente.
 • Adreswijziging doorgeven aan instanties en familie
 • Tijdige opzegging van abonnementen
 • Uitschrijving in bevolkingsregister

Uitkering

Als u een uitkering ontvangt, moet u uw vertrek bij het UWV melden of bij de SVB, afhankelijk van wie u de uitkering ontvangt. Behoudt van de uitkering is afhankelijk van het soort uitkering dat u ontvangt, maar ook van het land waar u gaat wonen. Bepalend wordt of het land van bestemming een verdragsland is.


Vestiging in een EU-land en niet EU-land is erg bepalend voor uw rechten op behoud van de uitkering en te nemen maatregelen voor de emigratie.


§ EU- land

In de EU geldt een werklandbeginsel, zie verordening sociale zekerheid 883/ 2004. Het werklandbeginsel houdt in dat werknemers voor beroep op het sociale zekerheid beroep mogen doen op het land waar deze werkzaam is.


§ Niet EU- land

Voor behoud van uitkering buiten de EU is het belangrijk of het vestigingsland een verdragsland is van Nederland en anders kunnen zowel de sociale zekerheidsregels van Nederland als van het werkland van toepassing zijn. Bepalend is waar de werknemer verzekerd is. Daarnaast biedt een vrijwillige verzekering tegen werkloosheid een oplossing voor een onduidelijke en/of onzekere positie.

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is het land waar u woont, bepalend voor de belastingplicht. Ook ten aanzien van het belasting heeft Nederland met diverse landen verdragen afgesloten. Met deze verdragen wordt voorkomen dat u bij emigratie in twee landen inkomstenbelasting moet afdragen.

Suriname

Voor meer informatie over migratie naar Suriname kunt u kijken op

- http://www.info-suriname.com/suriname/emigreren-naar-suriname/

- http://www.consulaatsuriname.nl/

Tegemoetkomingen bij remigratie naar Suriname!

Bij terugkeer naar je land van herkomst, gaat het om remigratie. Bij vrijwillige remigratie kunt u in aanmerking komen voor verhuisvergoeding en/ of een uitkering voor levensonderhoud. Via de SVB kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkomingen voor reiskosten en bagagevervoer, mits u in aanmerking komt voor de basisvoorziening. Voor andere tegemoetkomingen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de SVB en kijken op de volgende link: http://www.svb.nl/int/nl/remigratie/bedragen_inhoudingen/hoeveel/suriname.jsp

Bij remigratie moet u wel afstand doen van de Nederlandse nationaliteit en moet u de nationaliteit aannemen van het land van vestiging. Bij emigratie

Als het terugkeer naar het land van herkomst tegenvalt, kunt u binnen 1 jaar gebruik maken van de terugkeerregeling, als de remigratie u tegenvalt. De voorwaarden van de terugkeerregeling kunt u vinden op de website van de IND. Wel moet u de tegemoetkomingen van de reiskosten en bagagevervoer terugbetalen. Na 1 jaar is terugkeer wel moeilijker, want dan gelden de normale toelatingsprocedure van Nederland. Bij terugkeer tussen 1 en 3 jaar moet u de basisvoorziening terugbetalen en bij terugkeer na 3 jaar hoeft u niks terug te betalen.

bottom of page