top of page

Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf 25 mei 2018 1 en dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

De Wet bescherming persoonsgegevens is dan niet meer van toepassing.

1. Inleiding

Bij Ayush Juridisch advies-en onderzoeksburo & Ayush administratie gaan wij zeer zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alleen gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak en functie worden verwerkt en bewaard waarbij wij een bewaartermijn in acht nemen, die is vastgesteld binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.

Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie ondersteunt cliënten (particulieren en ondernemers) bij diverse juridische en administratieve aangelegenheden en zaken en bij het opstellen van juridische documenten. Ten aanzien van de ondernemers in de zorg wordt er ook hulp geboden bij het aanvragen van Kiwa keurmerk, aanvragen van AGB-codes, aanmelden bij vecozo. Hierbij worden persoonsgegevens verstrekt door de cliënten met een bepaald doel.

Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

- Diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te breiden en te beteren.

- Nieuwe diensten te ontwikkelen

- Te factureren, vorderingen te innen

- Service te verlenen en ondersteuning te bieden

- Mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren

- Wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen.

3. Gegevens

Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie verzamelt de volgende gegevens:

- Naam

- Emailadres

- Telefoonnummer

- Communicatie met Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie

*Gegevens die Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie ontvangt door het gebruik van de website, welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende: gebruikersstatieken, o.a. de pagina’s en berichten die je binnen de website bezoekt van Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie.

4. Cookies

In principe maakt Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie geen gebruik van cookies.


5. Geheimhouding en geen verstrekking van gegevens aan derden, zonder derden.

De gegevens en documenten van cliënten worden nooit gedeeld met derden/ en of andere organisaties zonder toestemming van de cliënt. De verstrekte gegevens en documenten worden alleen gebruikt, voor datgene waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden gebruikt voor die doel en strekking, die is overeengekomen.

Er geldt een geheimhouding vanuit functie en beroep als jurist en er geldt ook een geheimhoudingsplicht tegenover de medewerkers van .

Geen enkel persoon mag in de documenten en systeem van Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie, zonder een geheimhoudingsverklaring te hebben getekend.

6. Inzage

Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie bied je het recht op toegang en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.

Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie zal het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

7. Derden

Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming, om juridische redenen en in beperkte omstandigheden voor externe verwerking aan partners of andere vertrouwde bedrijven en organisaties.

8. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

9. Wijzigen privacyverklaring

Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Indien Ayush juridisch advies-en onderzoeksburo& Ayush administratie wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/ of via rechtstreekse berichtgeving.

bottom of page