top of page

Voorbereiding komst kind!

U en/ of uw partner verwacht(en) een kind en u zult zowel voor als na de geboorte van het kind een aantal zaken moeten regelen.


De komst van een kind vergt heel wat voorbereidingen, naast de spullen voor het kind zelf.

Maar ook de onderstaande zaken moet u regelen:

- Erkenning(indien u ongehuwd bent en ook bij een samenlevingscontract)

- Verzekeringen

- Bijschrijving kind bij pensioen

- Aangifte kind bij het gemeentehuis. (Nadat u kind geboren is, moet u als ouder het kind na de dag van geboorte binnen drie dagen, de geboorte van het kind gaan aangeven op het gemeentehuis. )

- Kinderopvang

- Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Op grond van de Wet Arbeid en Zorg heeft elke vrouw recht op verlof, zodra ze zwanger is. De voorwaarde hiervoor is wel dat de zwangere vrouw een arbeidsovereenkomst heeft of werkt als zelfstandige of een uitkering ontvangt.


De wet beschermt ook de werkende vrouw tegen ontslag bij zwangerschap. De zwangerschap mag geen reden zijn voor afwijzing bij een sollicitatiegesprek, bij proeftijd en afwijzing contractverlenging. Helaas weten we inmiddels dat in de praktijk vrouwen toch bij zwangerschap te maken krijgen met afwijzingen door de werkgevers. U kunt hiervoor ook kijken naar mijn artikel: Zwangerschapsdiscriminatie! Op de volgende link; http://www.ayushkennis.nl/Zwangerschapsdiscriminatie.html

Krijgt u als zwangere werknemer te maken met zwangerschapsdiscriminatie, dan kunt u contact opnemen met mij via ayushkennis@gmail.com en een klacht neerleggen bij het College voor de Rechten van de Mens.


Tijdens het zwangerschapsverlof ontvangt u als zwangere werknemer een zwangerschapsuitkering(WAZO) van de UWV. Tijdens uw zwangerschapsverlof bouwt u wel verlofdagen door bij de werkgever.

U moet wel zelf 8 weken voor de bevallingsdatum uw zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Hiervoor kunt u bij het UWV het formulier WAZO aanvragen. De zwangerschapsuitkering zult u ontvangen ongeveer 6 tot 4 weken voor de bevallingsdatum, met de start van uw zwangerschapsverlof.

Uitkering via het UWV bij zwangerschapsziekte en miskraam

Ook als u een miskraam of te kampen krijgt met zwangerschapsziekte waardoor u niet kunt werken, heeft u ook recht op een ziekte-uitkering van het UWV voor de periode dat u nog niet aan het werk kan. Uw werkgever hoeft niet op te draaien voor de ziektekosten, als gevolg van uw zwangerschap. De werkgever moet u dan wel aanmelden bij het UWV en uw loon doorbetalen. De werkgever krijgt van de UWV de vergoeding voor het doorbetalen van het loon.


Veel werkgevers schrikken zodra hun werkneemsters zwanger zijn en/ of zwanger willen worden. Zij denken vaak nog dat zij volledig zullen moeten opdraaien voor het zwangerschapsverlof en hebben vaak nog het idee dat een werkende moeder erg lastig is. Maar met goede afspraken en aanpassingen bij beide partijen kunnen vrouwen nadat ze moeder zijn geworden weer terugkeren op de arbeidsplek. Let wel op dat veel werkgevers, zelfs tegenwoordig slecht op de hoogte zijn van de regelgeving betreffende zwangerschap. U kunt zelf aangeven dat de UWV bij aanmelding door de werkgever uw loon zal doorbetalen.

Meldt de werkgever u niet aan bij het UWV, dan verzuimt hij zich aan de wettelijke verplichtingen en riskeert deze een boete vanuit het UWV.

Aangifte geboorte kind bij het gemeentehuis

Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind moet er een aangifte bij de burgerlijke stand worden gedaan. Bij deze geboorteaangifte maakt de gemeente een geboorteakte op en wordt door de ouder de naam en soms achternaam van het kind gekozen.

De vader of de moeder mag de geboorteaangifte doen bij de burgerlijke stand.

Als de vader of moeder niet de geboorteaangifte kan doen, dan mag de aangifte geschieden door een familielid, verloskundige, arts of kraamhulp; de degene die aanwezig was bij de geboorte van het kind.

Maar als er echt niemand is of in staat is om aangifte van de geboorte te doen, dan mag de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar de aangifte van de geboorte doen.


U moet aangifte van de geboorte doen bij de gemeente waar uw kind is geboren.


Termijn voor aangifte is drie dagen!

De geboortedag van het kind telt niet mee, de termijn begint te lopen op de volgende dag.

Te late aangifte van de geboorte van uw kind kan leiden tot een boete vanuit het Openbaar Ministerie en deze aangifte kan alleen nog geschieden met de machtiging van het Openbaar Ministerie.


Vereiste documenten voor het doen van een geboorte aangifte zijn:

- Geldig paspoort of ID-kaart van degene die aangifte doet.

- Geldig paspoort of ID-kaart van de moeder van het kind.

- Ziekenhuiskaartje met vermelding van de tijd en datum van de geboorte.

En indien van toepassing:

- Akte van erkenning(de baby kan voor de geboorte al zijn erkend door de vader).

- Trouwboekje

- Akte van naamkeuze (hierbij is de achternaam van het kind door middel van een erkenning al vastgelegd)

Belang van aangifte van geboorte van uw kind

Bij de aangifte wordt u kind geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en krijgt uw kind een Burgerservicenummer. Woont u kind in een andere gemeente dan de gemeente waar deze is geboren, dan wordt de gemeente waar uw kind woont op de hoogte gesteld van de geboorte. De gemeente geeft ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw geboorte van uw kind door, zodat u voor dit kind kinderbijslag zult ontvangen.


Voor de aangifte van de geboorte hoeft er niets te worden betaald, maar wel voor het afschrift van de geboorteakte.


Fouten bij aangifte

Na de aangifte van de geboorte krijgt u van de ambtenaar een geboorteakte. Hier moet u heel strikt letten op spelfouten, want verbetering ervan is hierna erg ingewikkeld. Alleen via de rechter en advocaat zijn spelfouten bij de geboorteaangifte te corrigeren.


Overlijden kind

De aangifte van de geboorte van uw kind is ook verplicht als de baby dood wordt geboren( na zwangerschap van 24 weken), maar ook als de baby overlijdt binnen drie dagen na de geboorte. In beide gevallen wordt de geboorte van het kind ingeschreven, maar wordt diens dood ook in de akte van het overlijdensregister opgenomen.


Digitaal aangifte van de geboorte van uw kind waarschijnlijk mogelijk in de toekomst

Vanaf 1 januari 2014 zal het wetsvoorstel ‘elektronische dienstverlening burgerlijke stand’ inwerking treden, dit wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste kamer en worden gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsvoorstel ‘elektronische dienstverlening burgerlijke stand’ zal het mogelijk maken dat de geboorte van uw kind ook digitaal mogelijk zal zijn. Ook zal dit wetsvoorstel ‘elektronische dienstverlening burgerlijke stand’ mogelijk maken om spelfouten in de geboorteaangifte zonder tussenkomst van een rechter en advocaat te laten corrigeren.

Geboorte van uw kind in het buitenland

Als uw kind in het buitenland wordt geboren, dan moet de aangifte van de geboorte geschieden bij de lokale autoriteiten waar het kind is geboren. Inmiddels is in enkele landen wel mogelijk om bij de Nederlandse ambassade aangifte van de geboorte van uw kind te doen. Nadat de geboorte van uw kind in het buitenland is aangegeven bij de lokale autoriteiten, kunt u de geboorteakte in laten schrijven in Nederland. De geboorteakte van het buitenland moet wel zijn gelegaliseerd. De inschrijving van de geboorteakte moet bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag, bij de afdeling Landelijke Taken.


Keuze achternaam van uw kind

Bij getrouwde ouders krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Als toch de keuze is voor de achternaam van de moeder voor de achternaam van het kind, dan kunt u dit aangeven bij de geboorte van het kind.


Bij ongetrouwde ouders of ouders met geregistreerd partnerschap verkrijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Voor achternaam van de vader is erkenning vereist. Voor erkenning door de vader van het kind, moeten beide ouders bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een persoonlijk verklaring afleggen. Bij de erkenning van het kind, wordt de achternaam van het kind vastgesteld.


Kinderen van ouders van hetzelfde geslacht krijgen de achternaam van de biologische moeder, tenzij het kind wordt geadopteerd door de andere moeder of als er sprake is van gezamenlijk gezag. Bij kinderen met twee mannelijke ouders is er sprake van adoptie of gezamenlijk gezag, waarbij de ouders zelf kunnen kiezen welk achternaam is geven aan hun kind.

Erkenning kind door vader

Voor ongehuwde ouders en ouders met het geregistreerde partnerschap kan de partner voor de geboorte van het kind deze erkennen als zijn kind. Rond de 25e week van de zwangerschap kan de vader van het kind bij de burgerlijke stand het kind erkennen. Beide ouders moeten hiervoor een persoonlijk verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Met de erkenning wordt gelijk de achternaam van het kind vastgelegd. Door de erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen vader en kind( hiermee ontstaat ook het onderhoudsplicht voor de vader).

Het is raadzaam om de baby voor de geboorte al te laten erkennen door de vader, omdat het kind automatisch de achternaam van de vader krijgt. Op deze manier hoeft de net bevallen moeder niet naar het gemeentehuis om de aangifte van de geboorte te verrichten. Zij heeft bij de erkenning als haar instemming gegeven voor de keuze van de achternaam van de vader, welke zal blijken uit de akte van naamkeuze.


De erkenning verleent niet automatisch de vader het ouderlijke gezag over het kind. Voor het ouderlijke gezag moet de vader een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, sector kanton. Bij de griffier van de rechtbank is het vereiste formulier verkrijgbaar, namelijk ‘verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’. Het verzoek moet door beide ouders zijn ondertekend met vermelding van de namen van de ouders en hun adres.

Als bijlages bij het verzoek voor ouderlijk gezag moet het volgende worden meegestuurd:

- Afschrift geboorteakte.

- Erkenningsakte

- Schriftelijke mededeling dat de ouders niet onder curatele staan en niet in de curatele register staan.

- Kopie legitimatiebewijs van beide ouders.Sinds 1 januari 2002 verkrijgen ouders met geregistreerd partnerschap automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen, maar het is raadzaam om de overige zaken toch juridisch ook vast te leggen.

bottom of page